tavajo

( رشته های  ورزشی ،در خصوص تکمیل اطلاعات در مورد رشته ورزشی مورد

نظر با واحد ثبت نام تماس بگیرید) شماره تماسها :

واحد ثبت نام : 33252627

شماره تماس مستقیم واحدهای ورزشی :

واحد فوتبال :33253878

مجموعه آبی :  33253848

واحد تیراندازی با اسلحه :33349012