( برگزای کلاسهای کارته در دو سبک شیتوریو و کیوکوشین )

 

شیتوریو  :  از مهمترین سبکهای کاراته است . در این سبک توجه خاصی به نیرو و سرعت ورود آن و مرکز ثقل نیرو می شود .
کلاسهای شیتوریو :  روزهای فرد       ساعت :  21/45 – 20/15


کیوکوشین : مبارزه واقعی از نزدیک است . که تاکید زیادی برروی تمرینات تنفسی و استقامتی دارد.

کلاسهای کیوکوشین : روزهای فرد     ساعت :  20 – 18/30