راه اندازی ورزش سامبو برای نخستین بار در باشگاه صنعت برق صورت می پذیرد .

سامبو یک ورزش رزمی روسی است. سامبو به منظور تقویت توانایی مبارزهٔ تن‌به‌تن استفاده می گردد و تلفیقی از مؤثرترین تکنیک‌های چندین رشتهٔ دیگر از جمله جودو ژاپنی،کشتی آزاد و فرنگیو سبک‌های محلی کشتی آسیای میانه و قفقاز است.