مسابقه سیمولتانه عبارت است از مسابقه شطرنج همزمان یک نفر با چندنفر (200،100،50 و300و… نفر) مؤسسه تاکنون 6دوره مسابقه سیمولتانه انجام اده ومصمم است با مساعدت وهمراهی حق شناس استاد شطرنج مؤسسه یکدوره دیگر از این مسابقه را برگزار نماید.

قراراست دراین مسابقه یکی از ملی پوشان شطرنج بایکی از جانبازان نابینای جنگ تحمیلی و50شرکت کننده دیگر رودرروی یکدیگر قرارگیرند.