مجموعه سالن های تیراندازی (تصاویر) شامل:

  • سالن اسلحه بادی

طول خط: 10 متر

این سالن مجهز به 22 خط برقی برابر با استانداردهای جهانی طراحی و ساخته شده است و با استفاده از نرم افزاری کم نظیر می تواند عملکرد تیراندازان را مورد بررسی و آنالیز قرار دهد.

 

  • سالن اسلحه جنگی

طول خط: 25 متر

سالن تیراندازی جنگی مجهز به 15 خط آتش بوده و رشته های تپانچه استاندارد، تپانچه سنترفایر و راپیدفایر نظامی و ورزشی و تپانچه ورزشی زنان در آن اجرا می گردد.