ورزش زیبا ومفرح تیروکمان ، ورزشی که ازسوی پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت ختمی مرتبت بدان سفارش شده که هم خود فراگیریم وهم به فرزندانمان بیاموزیم روزچهارشنبه مورخ 4/6/88 طی مراسم ویژه ای با حضور مهندس فتاح مدیرعامل واعضای هیئت مدیره شرکت برق منطقه ای تهران ،مهندس علی بیگ مدیرعامل مؤسسه فرهنگی ورزشی برق تهران ، تقدیمی رئیس هیئت تیروکمان استان تهران وجمعی از کمانداران وتیراندازان وعلاقمندان به این رشته درزمین چمن طبیعی ورزشگاه مؤسسه افتتاح گردید.
درهمین راستا اعلام شد کلاسهای تیراندازی مؤسسه درزمین چمن طبیعی روزهای زوج برای آقایان وروزهای فرد برای بانوان ازساعت 17 الی 19 برپاخواهد شد.
مسئول ورزش تیروکمان مؤسسه علی رهنمایی است
مهندس فتاح درمراسم افتتاحیه ورزش تیروکمان درمؤسسه طی سخنان کوتاهی اظهارداشت .‏
باید با زاویه ملی به ورزش نگاه کنیم ،زیرا وجوه مثبت آن عاید همه آحاد جامعه می شود.
باید بتوانیم ورزش را به محیطی شاد برای کارکنان وخانواده های آنان تبدیل نماییم تا با رغبت به سمت وسوی ورزش روی بیاورند .مردم منطقه نیزباید ازامکانات ورزشی مؤسسه استفاده کنند واگراین کار با همکاری هیئت ها وحتی فدراسیون ها دربعضی ازرشته های ورزشی تحقق می یابد می توان بابررسی کامل وبه نحوی که صرفه وصلاح مؤسسه درآن باشد ، اقدام نمود.