شکوفایی غنچه های برق در جشنواره بزرگ موسسه

بی تردید برگزاری جشنواره بزرگ ورزشی خانوادگی درمؤسسه کاری درخور تقدیراست آنچه که درزمینهای چمن مصنوعی روباز ومسقف ودرورزشگاه بزرگ مؤسسه به روی صحنه آمد جملگی حکایت از شوروشوق وصف ناپدیر غنچه های ورزش برق تهران ، شرکتهای تابعه وفرزندان اهالی منطقه شهداء وخیابانهای اطراف داشت که فی الواقع ترسیمگر روزی به یادماندنی درتاریخ ورزش مؤسسه فرهنگی ورزشی برق تهران بود .

جشنواره بزرگ موسسه

 

زیبایی های بازیهای کودکانه آنچنان بودکه بزرگسالان رانیزسرشوق آورده بود .ازآنجا که هرچه ازکودک صادرمی گردد مظهر صداقت ولطف است تماشاگران بازیهای کودکانه تاپایان مسابقات وبازیهای آنان درزمینهای چمن مصنوعی مسقف وروباز پابرجا ایستادند .

جشنواره ورزشی خانوادگی مؤسسه دررشته های تیراندازی ، دارت ، بازیهای کودکانه ، تیروکمان انجام شدوقراراست درجشنواره های دیگر برگزاری سایررشته هایی که مرتبط با ورزشهای همگانی هستند دردستورکار قرارگیرد .دراین شماره نشریه قلمرو فرهنگ و ورزش گزیده ای از عکسهای جشنواره تقدیم خوانندگان گرامی می شود. برگزاری جشنواره بخشی از کار احیاء فرهنگ ورزش درخانواده بزرگ صنعت برق تهران است .دربرپایی این جشنواره علاوه برمساعدت کلیه مدیران وهمکاران ونیروهای عزیز خدماتی، علی رهنمایی با اهتمام ویژه ای کلیه مسئولیتها رابردوش داشت که انصافاً خوب هم از عهده آن برآمد.به همه دست اندرکاران برگزاری این جشنواره اعم از هیئت ورزشهای همگانی استان تهران ، داوران وکارشناسان معاون مدیرکل تربیت بدنی استان تهران آقای گرشاسبی بروبچه های مؤسسه خسته نباشید .خدا قوت می گوییم .