شروع ثبت نام کلاسها از تاریخ :92/10/25

شروع کلاسها از :92/11/13

استخر

برنامه کلاسها به شرح ذیل میباشد :

12:15 ـ11 …….       مبتدی 1                  مبتدی 2           پیشرفته

14:45 ـ13              آبدرمانی                 خصوصی  یانیمه خصوصی


16:15 ـ15………     مبتدی 1               مبتدی 2             پیشرفته

18:15 ـ17     مبتدی 1                  مبتدی 2                 پیشرفته


مدارک لازم جهت ثبت نام :   1قطعه عکس     کپی کارت ملی

برنامه شنای آموزشی بهمن ماه 1389 به شرح ذیل اعلام میگردد:

1-      سانس 9 الی 10:30                       مبتدی 2

2-      سانس 11 الی 12:30                     مبتدی 1

3-      سانس 13:30 الی 15                     خصوصی یا نیمه خصوصی

4-      سانس 15 الی 16:30                     پیشرفته (قورباغه)

5-      سانس 17 الی 18:30                     مبتدی1 مبتدی 2 تکمیلی 3 شنا

برنامه دوره های آموزشی والیبال جهت بانوان

زمان بندی کلاس ها به شرح ذیل میباشد.

 

روز های یکشنبه ساعت 15 الی 16:30

روز های سه شنبه ساعت 16:30 الی 18

مربی: خانم نسرین خزایی

 

برنامه دوره های آموزشی والیبال آقایان (مبتدی)

زمان بندی کلاس ها به شرح ذیل میباشد.

روز های شنبه ساعت 19:30 الی 21

روز های شنج شنبه ساعت 18 الی 19:30

از سوی مدیریت استخر موسسه فرهنگی ورزشی برق تهران برنامه آموزشی شنای بانوان در فصل پایز به شرح ذیل اعلام گردید:

         مبتدی 1 و 2 و پیشرفته ساعت 30/13 تا 15

         مبتدی 1 و 3 و پیشفته ساعت 15 تا 30/16

         مبتدی 2 و 3 و پیشرفته ساعت 17 تا 30/18

         مبتدی  1 و 2 و پیشرفته ساعت 30/18 تا 20

 

 

متقاپیان کلاس های خصوصی میتوانند برای مشاوره به مدیریت استخر در بخش بانوان مراجعه نمایند.

کلاس های آموزشی عمومی در صورت تکمیل ظرفیت تعیین شده برگزار خواهد شد.

دکتر مهدی پور - مدیر امور رفاه

– چه راهکارهایی برای حضورهرچه بیشترکارکنان وخانواده های آنان درورزش تدارک دیده اید؟
طرح فراگیر ورزش ، یکی از راهکارهایی است که زمینه را برای فعالیت های ورزشی کارکنان و خانواده آنان فراهم می آورد.علاوه بر آن سازماندهی برنامه ها و فعالیت های ورزشی کارکنان درمحل کار مانند تجهیزسالن ورزشی درساختمان ستادی سعادت آباد، می تواند زمینه ی حضور هرچه بیشتر آنان را دراین عرصه ، فراهم نماید ، آنچه مسلم است  تعامل نزدیک ودیدگاه های مشترک فی مابین مؤسسه و شورای ورزش برق تهران دراین زمینه ، نقش بسزایی خواهد داشت .

– تعامل شورای ورزشی شرکت با مؤسسه درچه مراتبی قراردارد؟
ازابتدای سال جاری وتغییردیدگاه ها ونگرش ها دربخش ورزش کارکنان ‌،این تعامل بهترشده است .به هرحال آنچه که مسلم است این است که وظیفه ی همه ی ما خدمتگزاری است مؤسسه درحوزه خود وشورای ورزش نیز درحوزه خود، اگر مؤسسه دراجرای برنامه های ورزشی ، با هماهنگی شورای ورزشی اقدام نماید، درواقع هم درجهت خدمت گزاری به کارکنان موفق خواهد بود وهم اینکه از پشتوانه ی برق تهران دراستمرار برنامه های ورزشی برخوردار خواهد شد.
– طرح پول ورزش درفیش حقوقی کارکنان دارای چه نواقصی است ؟
طرح پرداخت یارانه مستقیم ورزشی به کارکنان ازدیدگاه ونظرشخصی اینجانب ، طرح قابل قبولی نیست زیرا مبلغ پرداختی با توجه به بالابودن سطح هزینه ها نه می تواند پاسخ گوی هزینه ی ورزشی خانواده ی کارکنان ورزشکارباشد، ونه می تواند پاسخگوی بخشی از مشکلات زندگی خانواده ی کارکنان غیرورزشکار، این موضوع ، تنها محدودیت درجهت گسترش ورزش(ازنظر فضا ومکان و اجرای برنامه های فراگیر) رابه ارمغان آورده است .
– طرح جدید مؤسسه دررابطه  با ورزش برای همه ودرهمه جا که با صدورکارتهای  فراگیر همراه بوده است چگونه ارزیابی می کنید؟
این طرح نتیجه ی بررسی ها واقدامات شورای ورزش برق تهران به خصوص شخص مدیرعامل محترم مؤسسه درسالهای گذشته بوده است که درسال جاری، ازطریق مؤسسه ی فرهنگی ورزشی اجرا می شود این طرح از جمله طرح های بسیار موفق خواهد بود که امیداست دربرنامه های آینده تنها منحصربه ورزش شنا نشود وهمانطور که ازاسم آن برمی آید ، حقیقاً هم ازنظر نوع ورزش و هم از نظرمکان های مختلف ورزشی درسطح شهرستان تهران ‌، کرج وقم فراگیرباشد.