شروع ثبت نام ترم آذر ماه  92/8/25
 مجموعه آبی


شروع کلاسها :92/9/3


برنامه کلاسها :

12:30 ـ11         مبتدی 1                 مبتدی 2

15ـ13:30        خصوصی ونیمه خصوصی 

16:15 ـ15       آموزش پروانه        خصوصی و نیمه خصوصی 

18:15 ـ17       مبتدی 1            مبتدی 2            پیشرفته (آموزش قورباغه و تکمیلی سه شنا )

تصویر استخر

مدارک مورد نیاز :  1قطعه عکس   کپی کارت ملیکاراته(سبک وادوریو )  ـ   تکواندو


نام رشته :                                         روز :                                           ساعت :


تکواندو                                                  فرد                                          17:45 الی 16:15


کاراته  (وادو ریو)                             یکشنبه  و سه شنبه                       5:45 الی3:45از سوی مدیریت استخر موسسه فرهنگی ورزشی برق تهران برنامه آموزشی شنای بانوان در فصل پایز به شرح ذیل اعلام گردید:

         مبتدی 1 و 2 و پیشرفته ساعت 30/13 تا 15

         مبتدی 1 و 3 و پیشفته ساعت 15 تا 30/16

         مبتدی 2 و 3 و پیشرفته ساعت 17 تا 30/18

         مبتدی  1 و 2 و پیشرفته ساعت 30/18 تا 20

 

 

متقاپیان کلاس های خصوصی میتوانند برای مشاوره به مدیریت استخر در بخش بانوان مراجعه نمایند.

کلاس های آموزشی عمومی در صورت تکمیل ظرفیت تعیین شده برگزار خواهد شد.