از سوی مدیریت استخر موسسه فرهنگی ورزشی برق تهران برنامه آموزشی شنای بانوان در فصل پایز به شرح ذیل اعلام گردید:

         مبتدی 1 و 2 و پیشرفته ساعت 30/13 تا 15

         مبتدی 1 و 3 و پیشفته ساعت 15 تا 30/16

         مبتدی 2 و 3 و پیشرفته ساعت 17 تا 30/18

         مبتدی  1 و 2 و پیشرفته ساعت 30/18 تا 20

 

 

متقاپیان کلاس های خصوصی میتوانند برای مشاوره به مدیریت استخر در بخش بانوان مراجعه نمایند.

کلاس های آموزشی عمومی در صورت تکمیل ظرفیت تعیین شده برگزار خواهد شد.