ابدرمانیویژه بانوان

هیدروتراپی:عبارت است از درمان امراض به وسیله ورزش در آب

 

 


آب درمانی :
روزهای فرد (یکشنبه ، سه شنبه )  

ساعت : 14:30 الی 13:30

تاریخ شروع کلاس :93/2/2

ایروبیک در آب :

روزهای فرد (یکشنبه ،  سه شنبه )

ساعت :12:30 الی 13:30

تاریخ شروع : 93/2/2