دور جدید کلاسهای آموزشی شنای بانوان از اول آذر 88 آغاز می گردد.

آموزش شنای بانوان درسطوح مبتدی 1و2 و3وپیشرفته انجام خواهد شد.

لازم به ذکراست کلاسهای آب درمانی نیز درسانس 15-30/13 برگزار می گردد. همکاران محترم برق تهران می توانندجهت ثبت نام درکلاسهای آموزشی دوره پیشرفته اقدام نمایند.

لازم به ذکراست کلیه کلاسهای آموزشی زیرنظر مربیان مجرب وبا مدرک رسمی فدراسیون شنا تشکیل می گردد.

موارد یکه دوره شنای آموزشی مبتدی 1 تدریس می گردد به شرح زیر می باشد :

راه رفتن درآب – سرخوردن –پازدن به پهلوی راست وچپ- پازدن از پشت دم وبازدم درآب –غوطه وری یاشناوری درآب – آشنایی با نفس گیری