درخشش کم نظیر دختران والیبالیست صنعت برق در مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی امید : 2 والیبالیست باشگاه صنعت برق عضو تیم امید تهران مسابقات جوانان کشور : والیبالیست باشگاه صنعت برق عضو تیم جوانان تهران . مسابقات نوجوانان قهرمانی ایران با مربی گری نسرین خزانی 4 والیبالیست باشگاه برق همراه تیم بودند که قهرمانان منطقه یک والیبال نوجوانان ایران شدند .