سانسهای بدنسازی باشگاه صنعت برق تهران

آقایان


روزهای زوج: 13 الی 20

روزهای یکشنبه وسه شنبه:18:30 الی ۲۲


روزهای پنجشنبه: 16 الی 20

بانوان

روزهای یکشنبه و سه شنبه:11 الی 12:30 و13:30 الی 18:30

روزهای پنجشنبه 8:30 الی ۱۲:۳۰