فعالیت های شنای آموزشی باشگاه صنعت برق  ویژه ی پسران به شرح ذیل میباشد :

سانس اول : ساعت 15 الی 16:30 (مبتدی اول )
سانس دوم : از ساعت 16:30 الی 17:45 (مبتدی دوم )
سانس سوم : ار ساعت 18 تا 19:30 ( تیم های پایه ی شنا )