برگزاری دوره های آموزش اسکیت

ویژه دختران و پسران

برگزاری دوره ها آموزشی اسکیت جهت دختران و پسران
موسسه فرهنگی ورزشی برق تهران در نظر دارد اقدام بهبرگزاری دوره های آموزشی اسکیت ویژه دختران و پسران در مقطع سنی 3 الی 10 سال نماید.
شروع کلاس ها: اول خرداد ماه سال 1390
روز های زوج از ساعت 15 الی 16:30 ویژه پسران
روز های فرداز ساعت 15 الی 16:30 ویژه دختران